Samen verkopen voorwaarden

‘Samen Verkopen’ is een door De WAAR aangeboden verkoopmogelijkheid om uw spullen die eigenlijk nog te goed of te dierbaar zijn voor de kringloop, samen te verkopen. Dit gebeurd zowel in de winkel als op internet waarbij De WAAR al het werk doet en de kosten voor haar rekening neemt en bij verkoop van het aangeboden artikel 50% overmaakt naar de aanbieder. De andere 50% is, na aftrek van btw en de gemaakte kosten, voor De WAAR.

1. De aanbieder geeft een exclusieve volmacht aan De WAAR om het artikel of de artikelen genoemd in het ‘Samen Verkopen Contract’ voor zijn of haar rekening te verkopen gedurende de hele aanbiedperiode.
2. Gedurende de hele periode vanaf de datum van ondertekening van het contract, dient de aanbieder af te zien van enige bemoeienis met de verkoop van de aangeboden artikelen. Terugname van de artikelen door de aanbieder is in deze periode niet mogelijk.
3. De WAAR behoudt zich het recht voor om de artikelen te kiezen die haar ter verkoop worden toevertrouwd en in het bijzonder om elk artikel te weigeren dat klaarblijkelijk in slechte staat verkeert of waarvan de werking en/of de  herkomst, dan wel de identiteit van de eigenaar onzeker zijn.
4. Het ‘Samen Verkopen Contract’ wordt voor een vaste periode van 8 weken afgesloten. Hierop is geen verlenging mogelijk.
5. De verkoopprijs van de, aan De WAAR toevertrouwde, artikelen wordt in onderling overleg bepaald door de aanbieder en De WAAR. De WAAR kan na een periode van 6 weken de afgesproken verkoopprijs met 25% verlagen indien dit is aangegeven op het ‘Samen Verkopen Contract’.
6. Na verkoop van het aangeboden artikel zal, na het verstrijken van de garantieperiode van 4 weken, 50% van het verkoopbedrag worden overgemaakt naar de bankrekening van de aanbieder.
7. De WAAR heeft een verzekering afgesloten voor de risico’s die de gedeponeerde artikelen lopen aangaande wettelijke aansprakelijkheid, diefstal en brand. Bij schadegevallen ontvangt de aanbieder, na taxatie en afhandeling van het schadegeval, het bedrag dat hem of haar verschuldigd zou zijn geweest indien het gedeponeerde artikel op de dag van de schade zou zijn verkocht.
8. De WAAR behoudt zich het recht voor om elk artikel dat hem twijfelachtig lijkt of dat een gebrek vertoont dat al dan niet opzettelijk bij de afsluiting van het ‘Samen Verkopen Contract’ voor De WAAR is verborgen en dat het ongeschikt maakt voor de verkoop binnen de kwaliteitscriteria van De WAAR, uit de verkoop te nemen, ter beschikking van de aanbieder te houden of deze op zijn of haar kosten af te leveren. In dat geval zal de ‘Samen Verkopen’ overeenkomst worden geannuleerd.
9. De artikelen worden verkocht tegen contante betaling en onder voorwaarde van onmiddellijke afname door de koper.
10. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, worden de artikelen verkocht voor een afhaalprijs, hetgeen betekent dat verwijdering, aflevering, demontage, montage en installatie uitdrukkelijk hiervan zijn uitgesloten.
11. Het is aan de koper om elk artikel voor gebruik te laten controleren en in overeenstemming te brengen met de veiligheidsvoorschriften. Aangezien het gebruikte artikelen betreft, is de enige toepasbare garantie, naast de geldende wettelijke garantie, de garantie van de fabrikant of de importeur. Dit met uitzondering van elektrische, al dan niet draagbare artikelen, huishoudelijke apparaten, televisietoestellen en audioapparatuur, waarvoor in geval van niet functioneren tevens een garantie geldt voor terugname binnen 4 weken na aankoop.
12. De WAAR aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de kwaliteit of het functioneren van de, voor rekening van de aanbieder, verkochte artikelen, met uitzondering van de toepassing van artikel 7. In geval van geschillen met de koper is alleen de aanbieder aansprakelijk.